a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Sechestru asigurator. Judecatoria Timisoara. Actiune ordonanta de plată

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Sechestru asigurator. Judecatoria Timisoara. Actiune ordonanta de plată

Sechestru asigurator. Judecatoria Timisoara. Actiune ordonanta de plată

Analiza de față se referă la Încheierea civilă nr. 7…/2023 a Judecătoriei Timișoara având ca obiect instituirea sechestrului asigurător. Particularitatea situației analizate se referă la faptul că litigiul intentat (care a justificat instituirea sechestrului) a fost ordonanța de plată (procedura specială).

 

Art. 953 C. proc. civ. alineatul 1 „Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă.”

 

1.Referitor la cauțiune

Având în vedere că datorită circumstanțelor speței care denotă o aparență a dreptului în favoarea reclamantei s-a solicitat SĂ NU SE STABILEASCĂ O CAUȚIUNEA, textul de lege conferind doar facultatea în stabilire. De asemenea, importanța bunurilor care afi indisponibilizate (imobile construite de debitoare), nu îi va bloca activitatea, fiind vorba despre o societate care activează în domeniul dezvoltării imobiliare, având o cifră de afaceri pe anul 2021 în cuantum de 15.000.000 Lei (anexăm dovadă).[1]

 

2.Condiții pentru a se dispune sechestrul asigurător

1.să existe o creanță ajunsă la scadență,

2.să existe un proces în curs având ca obiect realizarea dreptului de creanță,

3.creanța să fie constată printr-un înscris

4.nu se impune individualizarea bunurilor potrivit art. 954 C. proc. civ.

 

A.Condiția unei creanțe constată printr-un înscris.

Prin act scris se înțelege numai actul constatator al creanței, din textul căruia să rezulte elementele raportului juridic încheiat între părți, în special existența datoriei și obligația debitorului de a plăti o anumită sumă de bani. Creanța în cuantum de …. Lei reprezentând contravaloarea produselor vândute rezultă din Contractului de colaborare nr. … semnat neechivoc, dar și din Facturile semnate neechivoc. Relevantă este și plata în cuantum de …. Lei care reprezintă o recunoaștere a debitului.

Măsura sechestrului asigurător urmărește să pună la îndemână creditorului un mijloc de executare al creanței sale, iar existența unui act scris în care să fie constatată creanța reprezintă pentru instanța investită cu soluționarea cererii de instituire a sechestrului un început de dovadă a pertinenței susținerilor creditorului.

Nu prezintă relevanță faptul că neexecutarea obligațiilor asumate de pârâtă prin act nu a fost constatată de către o instanță jud., deoarece încuviințarea sechestrului asigurător reprezintă un act de procedură necontencioasă, iar instanța investită cu o asemenea cerere nu face cercetări asupra fondului (privind dreptul petentului creditor, cuantumul creanței etc.) finalitatea sechestrului constând numai în indisponibilizarea anumitor bunuri pe durata procesului purtat în legătură cu debitul pretins neachitat.

Măsurile asigurătorii nu sunt măsuri de executare silită, ci mijloace procesuale care intră în conţinutul acţiunii civile şi care au ca scop doar asigurarea părţii, prin indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului sau ale celor ce formează obiectul litigiului asupra posibilităţii de realizare efectivă a executării silite, după obţinerea titlului executoriu.

 

B.Să existe o creanță ajunsă la scadență – exigibilitatea.

Așa cum rezultă din contractual încheiat de părți, la art. 6, plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii. Așa cum se observă, facturile datează din luna octombrie, noiembrie, decembrie (2022) și ianuarie 2023. Așadar, condiția exigibilității este îndeplinită.

 

C.Existența procesului având ca obiect realizarea dreptului de creanță.

S-a dovedit existența procesului prin trimiterea la dosarul nr. … aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara (aspect care poate fi verificat în sistemul ECRIS al instanței). Obiectul dosarului vizează obligarea debitoarei la plata debitului restant, satisfacerea dreptului de creanță – procedura specială a ordonanței de plată.

 

3.Soluția instanței

Instanța a admis cererea de instituire a sechestrului asigurător și a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitoarei, până la concurenţa sumei de X.

 

***

Pentru informații suplimentare sau dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în proceduri privind instituirea sechestrului asigurător vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

[1] În acest sens a decis și Tribunalul Comercial Cluj prin Încheierea nr. 1440 din 01.07.2021 în dos. nr. 506/1285/2021.

})(jQuery)