a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Prescripția datoriilor recuperatorilor de creanțe prin filtrul practicii judiciare

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Fără categorie  > Prescripția datoriilor recuperatorilor de creanțe prin filtrul practicii judiciare

Prescripția datoriilor recuperatorilor de creanțe prin filtrul practicii judiciare

În ultima perioadă ne-am confruntat cu un cadru similar de litigii privind recuperarea unor debite restante de către „marii actori” de pe piața de servicii din România. Avem în vedere datoriile la marii furnizori: Orange, Vodafone, Telekom, Digi sau chiar și creanțe bancare.

Acești furnizori de servicii cesionează creanțele la așa zișii „recuperatori de creanțe” care se formalizează și debutează litigii pentru recuperarea debitului.

În ultimele 3 dosare avute, prin stabilirea unei strategii corecte am reușit să câștigăm și să obținem respingerea cererilor de chemare în judecată, astfel că consumatorii (sau chiar și persoanele juridice) au fost exonerate de sume frumoase de bani.

Ipoteza clasică este cererea de chemare în judecată pentru plata unei CREANȚE PRESCRISE?!

 

Amintim aceste 3 dosare:

  1. Sentința Civilă nr. 868/2023 Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 7 noiembrie 2023 pronunțată de către Judecătoria Huedin, în dos. nr. 690/242/2023. – „Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâta F.D. S.R.L., prin întâmpinare. Respinge cererea de valoare redusă formulată de către reclamanta KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A., înregistrată ORC sub nr. J40/978/2013, CUI RO31146473, cu sediul în Bucureşti, strada Învingătorilor, nr. 24, etaj 6, Sector 3, în contradictoriu cu pârâta F.D., (…), ca fiind prescrisă.”
  2. Sentința Civilă nr. 14343/2023 Şedinţa camerei de consiliu din data de 11.12.2023 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dos. nr. 500/211/2023 – „Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtul C.R.I., prin întâmpinare. Respinge cererea de valoare redusă formulată de către reclamanta INVESTCAPITAL LTD, ca fiind prescrisă. Obligă reclamanta să plătească în favoarea pârâtului suma de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.”
  3. Sentința Civilă nr. 5708/2024 Sedința camerei de consiliu din 30.04.2024 pronunțată de către Judecătoria Baia Mare în dosa. nr. 2857/182/2024 – „Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de către pârât prin întâmpinare. Respinge ca prescrisă cererea de valoare redusă formulată de reclamanta INVESTCAPITAL Ltd, Obligă reclamanta să plătească pârâtului suma de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial.”

 

Strategia este foarte importantă deoarece trebuie utilizate toate mijloacele de apărare.

 

1.Referitor la prescripția dreptului material la acțiune

Art. 2500 C. civ.:Obiectul prescripţiei extinctive (1)Dreptul material la acţiune, denumit în continuare drept la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. (2)În sensul prezentului titlu, prin drept la acţiune se înţelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice altă sancţiune civilă, după caz.”

Dreptul la acţiune privind drepturile accesorii. Art. 2503 C. civ. prevede că, o dată cu prescripţia dreptului la acţiune privind un drept principal, se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii, afară de cazul în care legea prevede altfel.

Raportat la faptul că termenul de prescripție în cazul drepturilor patrimoniale este de 3 ani de zile (art. 2517 C. civ.), opinăm că trebuie stabilit momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție.

Art. 2523 C. civ. „Regula generală Prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui.” Art. 2526 C. civ. „Dreptul la acţiunea în executarea prestaţiilor succesive Când este vorba de prestaţii succesive, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un tot unitar, de la data la care ultima prestaţie devine exigibilă.” DatorieOrange DatorieVodafone

La aceste sume vom considera prescrise și accesoriile raportat la principiul accesorium sequitur principale. Datorie InvestCapital

Art. 2552 C. civ. „Termenul stabilit pe săptămâni, luni sau ani (1) Când termenul este stabilit pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an.

De asemenea, contractul de cesiune (necomunicat) nu determină curgerea unui nou termen de prescripție, acesta fiind și raționamentul promovat de către practica judiciară, sens în care trimitem la soluția Tribunalului Maramureș în dos. nr. 2760/307/2017 prin Decizia nr. 1699/A :

„Încheierea contractului de cesiune de creanţă nu determină curgerea unui nou termen de prescripţie faţă de cesionar întrucât prin intermediul cesiunii dreptul de creanţă se transmite de la cedent la cesionar exact aşa cum se găsea la momentul cesiunii în patrimoniul cedentului, astfel încât debitorul cedat poate opune cedentului toate mijloacele de apărare pe care le putea invoca împotriva cesionarului, inclusiv prescripţia dreptului de a cere executarea silită. O interpretare contrară ar presupune ca instanţa să atribuie contractului de cesiune de creanţă un efect întreruptiv de prescripţie, cu toate că acest caz de întrerupere nu a fost în mod expres reglementat de legiuitor. Mai mult, în această ipoteză, părţile contractului de cesiune ar putea eluda foarte uşor scopul pentru care a fost reglementată prescripţia executării silite, prin cesionarea inclusiv a unei creanţe prescrise, ceea ce nu poate fi primit

 Aici facem trimitere și la art. 1582 C. civ. care statuează că „Art. 1582 Efectele cesiunii între cesionar şi debitorul cedat (1) Debitorul poate să opună cesionarului toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut invoca împotriva cedentului.” Avocatrecuperatoridecreante

 

2.Inadmisibilitatea și netemeinicia daunelor privind rezilierea contractului

Adesea, societățile investesc instanța de judecată și cu un petit privind plata unor așa zise daune privind rezilierea contractului. Un prim aspect de remarcat este cuantumul extrem de mare al acestora, exorbitant chiar, depășind inclusiv debitul principal solicitat. AvocatPrescriptie

Nu se prezintă temeiul juridic al acestor daune. În aceeași ordine de idei, umilul nostru punct de vedere este că modalitatea de calcul a acestora este mai mult decât îndoielnică ridicând serioase semne de întrebări asupra veridicității celor prezentate.

În esență, raportat la faptul că prin aceste daune reclamantul urmărește o îmbogățire fără justă cauză precum și la lipsa temeiul juridic solicităm în mod respectuos să respingeți solicitarea. Facem trimitere și la practica constantă a instanțelor de judecată care nu admite aceste capete de cereri deoarece sunt neîntemeiate.

În aceeași ordine de idei, Potrivit art. 1.16 alin. (1) din Termenii şi Condiţiile Generale pentru profesionişti „Contractul poate înceta, prin reziliere, la iniţiativa Orange România, fără punere în întârziere, fără preaviz, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără îndeplinirea vreunei formalităţi la data menţionată în notificarea scrisă de reziliere trimisă de către Orange România (…)”.

În aceste condiţii, reclamantul nu a făcut dovada înştiinţării pârâtei cu privire la intenţia de reziliere a contractului, deşi îi revenea sarcina probei în acest sens (această înştiinţare fiind necesară potrivit contractului, chiar dacă rezilierea urma să se producă de plin drept, fără intervenţia instanţei). 

Notificarea de la dosarul cauzei adesea NU este o Notificare de Reziliere, ci o NOTIFICARE DE PLATĂ, astfel cum sugerează și denumirea. avoctspecializatprescriptie

De asemenea, pentru a asigura o deplină transparenţă şi pentru a da posibilitatea pârâtei să cunoască intenţia reclamantei de a considera contractul reziliat de plin drept şi de aşi exprima eventual poziţia în acest sens, reclamanta ar fi trebuit să înştiinţeze pârâta despre faptul că a intervenit rezilierea de drept a contractului (în scris, potrivit prevederilor contractuale). Reclamanta nu a depus la dosar nici un înscris din care să rezulte data rezilierii contractului pentru a se putea verifica dacă rezilierea a intervenit înainte de expirarea duratei stabilită prin contract, taxa de reziliere fiind datorată numai în situaţia încetării contractului anterior expirării perioadei minime contractuale. Având în vedere faptul că petenta nu a făcut dovada rezilierii contractului cu pârâta, considerăm că nu este dovedit caracterul cert al creanţei pretinse de reclamantă.[1]

 

 

Ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante, incluzând redactarea apărării potrivite pentru invocarea excepțiilor. Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat și pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

 

[1] Așa a reținut și Judecătoria Turda prin Sentința Civilă nr. 4350/2020 din 03.11.2020 în dos. 10415/328/2019.

})(jQuery)