a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Ordonanță de plată Contract de Executare lucrări. Contestarea creanței. Excepția inadmisibilității. Excepția de neexecutare

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Ordonanță de plată Contract de Executare lucrări. Contestarea creanței. Excepția inadmisibilității. Excepția de neexecutare

Ordonanță de plată Contract de Executare lucrări. Contestarea creanței. Excepția inadmisibilității. Excepția de neexecutare

În cele ce urmează vom prezenta Sentința Civilă Nr. 25/2023 din data de 02 martie 2023 pronunțată de către Tribunalul Bistrița-Năsăud. Tribunalul a admis ordonanța de plată și a obligat debitoarea atât la plata debitului principal, cât și la plata penalităților de 0,5% pe zi de întârziere calculate de la scadență până la plata efectivă.

Aspecte preliminare de reținut:

– debitoarea s-a opus admiterii Ordonanței de plată,

– s-a invocat excepția inadmibisilității și excepția de neexecutare,

– s-au contestat semnăturile, invocându-se expertize,

– s-a solicitat administrarea probei testimoniale.

 

1.Starea de fapt

Reclamanta-creditoare X, în calitate de antreprenor general/executant, şi pârâta-debitoare Y, în calitate de beneficiar, au încheiat Contractul de prestări servicii nr. 360, având obiect prestarea de către executant a serviciilor constând în structură de beton armat rezistenţă şi zidărie pentru obiectivul „A.R.” situat în municipiul Oradea, în baza autorizaţiei de construire nr. 766/05.05.2021, în conformitate cu proiectul şi planurile puse la dispoziţie de către beneficiar (art. 2.2).

Preţul ferm al lucrărilor prestate de executant a fost stabilit în art. 4 din contract, urmând ca executantul să emită facturile pe baza situaţiilor de lucrări, la fiecare fază de lucrări finalizată. În art. 5 din contract, părţile au prevăzut obligaţia beneficiarului de a achita contravaloarea facturilor în termen de 15 zile de la facturarea lucrărilor, urmând ca, în cazul în care clientul nu achită facturile, acesta să achite penalităţi de 0.05% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei restante, începând cu prima zi calendaristică după expirarea termenului de plată, penalităţile putând depăşi contravaloarea debitului restant.

În executarea contractului, reclamanta-creditoare a prestat servicii şi a emis facturile fiscale.

Din fişa client, rezultă că pârâta-debitoare a achitat parţial facturile, ultima plată fiind efectuată în septembrie 2022, debitul neachitat fiind de 712.625,97 lei.

 

2.Excepția inadmisibilității

Se invocă inadmisibilitatea ca urmare a nerespectării procedurii prealabile a comunicării somației în acord cu dispozițiile art. 1015 C. proc. civ. În esență, debitoarea precizează că reclamanta nu a realizat comunicarea prin executor personal sau prin intermediul agentului procedural, ci prin mijlocirea poștei române.

În primul rând, jurisprudența anexată de către debitoare vizează trimiterea de către executor prin intermediul unei firme de curierat rapid, aspect care nu are legătură cu speța de față.

În al treilea rând, referitor la modalitatea concretă de comunicare, aceasta s-a făcut corect procedural prin intermediul B.E.J. Debitoarea a semnat și a confirmat primirea, aspect care reiese neechivoc atât din semnătură cât și din ștampila societății.

În al patrulea rând, comunicarea s-a realizat prin Executor aspect care rezultă din Procesul Verbal de înmânare, dovada de înmânare și toate documentele au fost respectate dispozițiile legale în materie.

În al cincilea rând, debitoarea interpretează eronat art. 672 C. proc. civ. care de altfel evidențiază modalitatea prin care executorul poate realiza comunicarea actelor de procedură. Oricum, ipoteza se referă la ACTELE DE EXECUTARE, în cazul de față nefiind vorba de acte de executare.

În aceeași ordine de idei, art. 672 C. proc. civ. prevede modalitate ALTERNATIVĂ de comunicare:

-personal,

-prin intermediul agentului procedural,

-potrivit dispozițiilor legale privind citarea și comunicare actelor de procedură.

 

Ori, dispozițiile din materia ordonanței de plată NU FAC TRIMITERE la art. 672 C. proc. civ. care arată că se aplică comunicărilor privind procedura executării, care este o procedură distinctă de aceea a ordonanței de plată.

În plus, se poate utiliza potrivit dispozițiilor legale privind citarea și comunicare actelor de procedură.Ori, este arhicunoscută procedura de comunicare a actelor procedurale realizată de instanță PRIN POȘTA ROMÂNĂ, astfel cum de altfel se prevede inclusiv la art. 154 C. proc. civ.

În lumina argumentelor expuse, instanța a respins excepția inadmisibilității.

 

3.Criticile instanței referitoare la apărările pârâtei

Aspectele indicate în întâmpinare, referitoare la semnarea facturilor, în sensul că aşa-zisele semănături de confirmare de pe facturi au fost obţinute de către reclamantă în mod fraudulos, prin inducerea în eroare a funcţionarilor din cadrul biroului de contabilitate care funcţionează în cadrul pârâtei, respectiv că au fost obţinute prin aplicarea unei ştampile cu semnătura pretins olografă a administratorului pârâtei şi aplicate de către departamentul de contabilitate pur formal, nu sunt credibile. Semnătura aplicată pe facturi este similară semnăturii aplicate la rubrica beneficiar în contractul de prestări servicii nr. 360/15.12.2021, respectiv semnăturii aplicate pe situaţiile de lucrări. Totodată, instanţa are în vedere că au fost efectuate plăţi parţiale privind facturile emise.

Susţinerile pârâtei-debitoare invocate prin întâmpinare nu sunt confirmate de probe. Contractul de prestări servicii a fost încheiat în data de 15.12.2021, durata de execuţie a lucrărilor fiind stabilită la 7 luni de la încheiere, în art. 3.2 din contract, părţile stabilind că durata de e execuţie a lucrărilor de 7 luni este condiţionată de achitarea integrală a preţului lucrărilor efectuate cu excepţia situaţia când părţile au stabilit alte termene sau modalităţi de plată. În aceste condiţii, depăşirea datei de 15.07.2022 nu este de natură a afecta caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei deţinute de reclamanta-creditoare faţă de pârâta-debitoare, nereprezentând o întârziere nejustificată a reclamantei în finalizarea la termen a lucrărilor asumate şi neconducând la temeinicia excepţiei de neexecutare a contractului invocată de către pârâtă. În acest sens, instanţa reţine şi faptul că, ulterior datei de 15.07.2022, pârâta-debitoare a efectuat mai multe plăţi parţiale ale facturilor emise de reclamanta-creditoare, fără a achita, însă, integral debitul, precum şi că toate facturile emise sunt semnate de pârâta-debitoare, semnate fiind şi toate situaţiile de lucrări care au stat la baza emiterii facturilor. Nu rezultă din nicio probă faptul că încetarea plăţilor se datorează depăşirii datei de 15.07.2022 sau unor eventuale neconformităţi a lucrărilor prestate de reclamanta-creditoare.

Situaţiile de lucrări care au stat la baza emiterii facturilor pe care reclamanta-creditoare îşi întemeiază pretenţiile au fost semnate de pârâta-debitoare, astfel că susţinerile acesteia privind neconformitatea lucrărilor efectuate nu sunt credibile. Pârâta-debitoare nu a administrat dovezi din care să rezulte că nu au fost executate corespunzător lucrările contractate de reclamanta-creditoare, iar, în lipsa notificării reclamantei-creditoare în acest sens, anterior lunii noiembrie 2022, o eventuală probare prin expertiză de specialitate apare ca nefiind credibilă.

Aspectele constatate în procesul-verbal de control nr. xy şi în procesul-verbal de control nr. xyz de Inspectoratul de Stat în Construcţii nu sunt de natură a forma convingerea instanţei în sensul arătat de pârâta-debitoare, în condiţiile în care, ulterior acestor momente au fost emise situaţii de lucrări şi facturi, toate semnate de pârâta-debitoare, respectiv au fost efectuate plăţi faţă de facturile emise, existând astfel prezumţia că neregulile constatate au fost remediate, respectiv că a existat o înţelegere a părţilor cu privire la aspectele constatate.

 

***

Pentru informații suplimentare și dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în recuperări de creanțe vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

 

 

})(jQuery)