a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Nulitatea Recursului din practica Curții de Apel Cluj

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Nulitatea Recursului din practica Curții de Apel Cluj

Nulitatea Recursului din practica Curții de Apel Cluj

 

Premisa

În cele ce urmează vom prezenta pe scurt soluția de admitere a excepției nulității Recursului pe care am invocat-o în faza recursului, instanța achiesând la argumentele noastre, ba mai mult, prezentând in extenso aserțiunile și raționamentele căii de atac a recursului și a raportării cazurilor la speța dedusă judecății.

Este vorba despre Decizia Civilă nr. 78/2023 din 27 martie 2023 a Curții de Apel Cluj – Secția a II-a Civilă.

 

Înțelegem să prezentăm această hotărâre datorită exigențelor sporite din faza recursului, nu puține fiind situațiile în care justițiabilii sau practicienii dreptului nesocotesc regulile recursului și se trezesc cu un recurs nul.

Astfel, dacă trebuie să redactați un recurs fie că este vorba despre un litigiu de comercial, drept civil clasic, sau contencios administrativ și fiscal, regulile sunt la fel de importante.

 

1.Reținerile instanței

Analiza motivelor de recurs prezentate de parte, relevă că prin intermediul căii extraordinare de atac, SC X SRL a criticat decizia civilă 1691/A/2022 a Tribunalului Specializat Cluj sub aspectul stării de fapt reţinute ca urmare a analizei probaţiunii administrate în fond şi apel. După cum reiese din expunerea motivelor redate mai sus, în esenţă ceea ce solicită recurenta instanţei este reevaluarea probaţiunii administrate cu consecinţa stabilirii unei situaţii de fapt diferite, respectiv că neîndeplinirea anumitor obligaţii nu s-ar fi datorat culpei exclusive a recurentei cu consecinţe asupra posibilităţii de reziliere a contractului şi asupra pretenţiilor ce fac obiectul cererii reconvenţionale.

Conform art. 488 al. 1 C.pr.civ. casarea unei hotărâri se poate cere numai pentru motivele de nelegalitate enumerate expres şi limitativ de legiuitor iar conform art. 489 al. 2 C.pr.civ. sancţiunea nulităţii recursului intervine şi în situaţiile în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 C.pr.civ.

În cazul de faţă, recurenta a invocat dispoziţiile art. 488 al. 1 pct. 8 respectiv următorul motiva de casare: „8-când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material.

Din interpretarea normelor la care s-a făcut referire mai sus reiese că din cuprinsul motivării cererii de recurs trebuie să se poată desprinde existenţa motivelor invocate de parte.

Instanța reținea că Motivul de casare prevăzut de art. 488 al. 1 p. 8 C.pr.civ. ce constă în încălcarea normelor de drept material poate viza mai multe aspecte:

– aplicarea unei norme străine de raportul juridic sau de situaţia de fapt,

– interpretarea extensivă sau dimpotrivă restrictivă în mod nejustificat a unui text de lege,

– ignorarea unor principii de drept, etc

Ceea ce nu se poate realiza prin intermediul acestui motiv, este o cenzurare a aprecierii făcute de instanţa de apel cu privire la interpretarea mijloacelor de probă, deoarece s-ar tinde la o reanalizare a situaţiei de fapt, mai precis la o nouă judecată în fond, demers incompatibil cu procedura recursului.

Or, tocmai acesta este scopul urmărit de recurentă în prezentul recurs în care dispoziţiile art. 1549 şi 1530 C.civ. sunt doar formal indicate. Prevederile art. 1549 C.civ. reglementează condiţiile rezoluţiunii/rezilierii, însă ceea ce se critică nu este aplicarea acestor prevederi , ci situaţia de fapt determinată de instanţe ce vizează modalitatea în care s-au derulat relaţiile contractuale dintre părţi. La fel şi în ceea ce priveşte art. 1530 C.civ., ce reglementează dreptul la daune interese, recurenta critică culpa reţinută în sarcina sa, ca urmare a administrării probaţiunii.

Toate argumentele prezentate în recurs, în justificarea pretinsei încălcări a dreptului material vizează aprecierea probaţiunii administrate în faţa instanţelor de fond şi stabilirea unei situaţii de fapt diferite, prin raportare la înscrisurile depuse şi la declaraţiile martorilor audiaţi.

În cadrul recursului nu se poate verifica temeinicia şi elementele de fapt ale cauzei, ci doar legalitatea soluţiei adoptate mai precis corecta aplicare a legii la situaţia de fapt determinată de instanţele fondului.

În accepţiunea noului Cod de procedura civilă, nici unul dintre motivele de recurs nu permite reexaminarea situaţiei de fapt.

După cum reiese din analiza motivelor expuse de recurentă, nu există nici o critică referitoare la legalitatea deciziei instanţei de apel, mai precis la greşita interpretare a unei anume dispoziţii de drept material, la o stare de fapt definitiv stabilită. Deoarece nu este prezent nici un motiv de recurs de ordine publică, iar motivele invocate nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 al. 1 p.8 , în temeiul dispoziţiilor art. 489 alin. 2 C. pr. Civ., instanța va admite excepţia invocată şi va constata nul recursul declarat.

 

***

Pentru informații suplimentare sau dacă sunteți în căutarea unui avocat pentru a vă ajuta la redactarea căii de atac a Recursului vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)