a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

E-commerce legislație. GDRP. Protecția Consumatorului. Garanții. Modalități de plată. Regulament organizare concurs online.

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > E-commerce legislație. GDRP. Protecția Consumatorului. Garanții. Modalități de plată. Regulament organizare concurs online.

E-commerce legislație. GDRP. Protecția Consumatorului. Garanții. Modalități de plată. Regulament organizare concurs online.

Articolul este destinat în principal antreprenorilor din domeniul comerțului electronic. Cu toate acestea, consumatorii pot fi interesați direct de acest articol deoarece pot afla informații utile precum sunt drepturile pe care le au, dar și obligațiile.

Comerțul electronic este extrem de popular în 2021. Acesta vizează atât comerțul online cât și tranzacțiile electronice. Din punct de vedere legislativ ne aflăm pe un ținut extrem de volatil cu modificări des întâlnite.

Pe lângă toate chestiunile ce țin de tehnologia informației, marketing, management ș.a.m.d., partea de legal își face simțită prezența prin infuzia de acte normative menite să protejeze consumatorii, pe de o parte, iar pe de altă parte, să ofere, cel mai adesea, un blocaj pentru mediul de business.

În acest context, specializarea avocaturii în acest domeniu ne determină să pregătim constant informațiile cele mai relevante pentru clienții cabinetului. Partea de privacy este una dintre cele mai complexe probleme juridice cu care se confruntă astăzi afacerile online. Cu toate acestea nu ne vom limita la aceste probleme.

Ne propunem să semnalăm punctual câteva elemente esențiale pe care orice afacere online ar trebui să le aibă în vedere. Acestea nu sunt reprezentate exhaustiv, putând fi extinse sau restrânse ulterior realizării unui audit de către un specialist în acest domeniu.

Cu speranța de a oferi câteva repere călăuzitoare pasionaților de E-commerce aduc la cunoștința cititorilor că aștept cu interes orice critici sau sugestii.

            În special, practica ne-a demonstrat incidența domeniului juridic în E-commerce în următoarele situații:

 • Domeniul intrinsec G.D.P.R. Politici de confidențialitate, Politica Cookies, aspecte referitoare la protecția datelor cu caracter personal printre care și afișarea clară și concisă a scopului prelucrării, condițiilor, perioada, responsabilul cu protecția datelor ș.a.m.d; (cele 7 exigențe 1. Legalitate, corectitudine și transparență, 2. Limitarea scopului prelucrării, 3. Minimizarea prelucrării datelor, 4. Acuratețea, 5. Limitarea depozitării, 6. Identitate, confidențialitate și securitate, 7. Responsabilitate);
 • Termeni și condiții de utilizare a site-ului, Age Restriction;
 • Modalități de livrare și prezentarea acestora transparentă. Diferite Notificări legale, date de contact.
 • Aspecte referitoare la plăți și modalitatea de plată. Payment gateways. Respectarea exigențelor impuse de Directiva PSD 2 transpusă în România prin Legea nr. 209/2019.
 • Modalități de plasare a comenzii.
 • Respectarea tuturor exigențelor impuse de legislația din domeniul protecției consumatorilor. (Retururi, diferite drepturi recunoscute și particularități în domeniul electronic).
 • Redactare regulament pentru organizare concurs.
 • Trademarks, patents, and copyrights.

Totul pleacă de la premisa că operatorul desfășoară activitatea de comerț on-line având acest obiect de activitate autorizat la O.N.R.C.

            Vom avea 5 mari planuri de analiză:

 1. Directiva 2000/31/CE
 2. Legea 365/2002 privind comerţul electronic.
 3. Legislația privind protecția consumatorului.
 4. Legea 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate.
 5. Loterii comerciale, modalități de întocmire regulament organizare concurs online (O.G. nr. 77/2009 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață

 

I.Directiva 2000/31/CE.

În Uniunea Europeană temelia juridică a comerțului electronic o reprezintă Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000  privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic).

Un prim aspect esențial prezentat de Directivă este că nu se impune obținerea vreunei aprobări prealabile a unui stat membru pentru a putea opera o afacere online. (Art. 4 din Directivă – Principiul de excludere a autorizării prealabile).

Directiva stabilește la art. 5 o serie de informații necesare a fi furnizate:

 • numele furnizorului de servicii
 • adresa geografică la care este stabilit furnizorul de servicii;
 • coordonatele furnizorului de servicii, inclusiv adresa de poștă electronică la care poate fi contactat rapid și să se comunice cu el în mod direct și eficient
 • în cazul în care furnizorul de servicii este înregistrat într-un registru de comerț sau un registru public similar, registrul de comerț în care furnizorul de servicii este înregistrat și numărul de înregistrare sau mijlocul echivalent de identificare din acel registru;
 • în cazul în care activitatea este supusă unui regim de autorizare, coordonatele autorității de supraveghere pertinente;
 • în cazul în care furnizorul desfășoară o activitate supusă la TVA, numărul de identificare;
 • în cazul în care se menționează prețuri, trebuie să fie indicate în mod clar și neechivoc și, în special, să precizeze dacă taxele și costurile de livrare sunt incluse.

 O altă prevedere importantă o regăsim la art. 11, „Lansarea comenzii”.

 1. a) Furnizorul de servicii trebuie să confirme primirea comenzii fără amânări nejustificate și prin mijloace electronice;
 2. b) Comanda și confirmarea de primire se consideră primite atunci când părțile cărora le sunt adresate pot avea acces la ele.
 3. c) Furnizorul de servicii să pună la dispoziția destinatarului serviciilor mijloacele tehnice adecvate, eficiente și accesibile care să îi permită să identifice și să corecteze erorile de introducere a datelor înainte de a lansa comanda.

 

II.Legea 365/2002 privind comerţul electronic.

Această lege consfințește în mare parte dispozițiile enunțate de către Directivă, nuanțând pe alocuri situațiile. În acest context, prezentăm ipotezele care merită atenție.

Art. 5 Furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent şi gratuit cel puţin la următoarele informaţii:

 1. a) numele sau denumirea furnizorului de servicii;
 2. b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;
 3. c) numerele de telefon, fax, adresa de poştă electronică şi orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct şi efectiv;
 4. d) numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comerţului sau în alt registru public similar;
 5. e) codul de înregistrare fiscală;
 6. f) datele de identificare ale autorităţii competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;
 7. h) tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum şi a cuantumului acesteia;
 8. i) includerea sau neincluderea în preţ a cheltuielilor de livrare, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;
 9. j) orice alte informaţii pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziţie destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Obligaţia prevăzută mai sus se consideră îndeplinită în cazul în care furnizorul unui serviciu afişează aceste informaţii într-o formă clară, vizibil şi permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv.

Art. 6 reglementează ipoteza Comunicărilor comerciale (newsletter, reclame etc.)

Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

În măsura în care se apelează la Comunicări comerciale, care sunt condițiile pe care trebuie acestea să le îndeplinească?

            – să fie clar identificabile ca atare;

            – persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

            – ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

            – competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

            – orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 16 Obligaţiile furnizorilor de servicii:

            – Furnizorii de servicii sunt obligaţi să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de aceştia.

            – Furnizorii de servicii sunt obligaţi să comunice de îndată autorităţilor prevăzute la alin. (1), la cererea acestora, informaţii care să permită identificarea destinatarilor serviciilor lor, cu care aceşti furnizori au încheiat contracte privind stocarea permanentă a informaţiei.

            – Furnizorii de servicii sunt obligaţi să întrerupă, temporar sau permanent, transmiterea într-o reţea de comunicaţii ori stocarea informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, în special prin eliminarea informaţiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o reţea de comunicaţii ori prestarea oricărui alt serviciu al societăţii informaţionale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de autoritatea publică definită la art. 17 alin. (2); această autoritate publică poate acţiona din oficiu sau ca urmare a plângerii ori sesizării unei persoane interesate.

Summa summarum, potrivit aspectelor prezentate supra ajungem la concluzia că o pagină web care se ocupă cu comerțul electronic trebuie să aibă în vedere o serie de informații obligatorii.

 1. Elemente de identificare ale societății.
 2. Politica de confidențialitate, Politica Cookies aspecte G.D.P.R.
 3. Termeni și modalități de utilizare a site-ului
 4. Modalități de livrare și posibilitatea de retur.
 5. Aspecte referitoare la garanții.
 6. Link Trimitere către ANPC.
 7. Diferite informații relevante.
 8. Procedura profesionistului de solutionare a reclamatiilor

 

III. Legislația privind protecția consumatorului.

Actul normativ de bază este OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii. Nu puține sunt situațiile în care ne sunt prezentate așa zisele capcane în cazul comerțului electronic. Pentru a preveni aceste nereguli se impune o prudență suplimentară din partea prestatorului de serviciu.

Contract la distanţă – orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

1.Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale.

            Aceste informații trebuie a fi prezentate prealabil, în mod clar şi inteligibil.

 1. principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi produsele sau serviciile în cauză;
 2. identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;
 3. adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

            4 în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;

 1. preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. (…)
 2. costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;
 3. modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;
 4. în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere, prezentat în partea B din anexă;
 5. acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;
 6. în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);
 7. în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;
 8. o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;
 9. acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;
 10. durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile aplicabile, dacă este cazul;
 11. acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului conform contractului;
 12. acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital; posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

            Important! Proba îndeplinirii cerinţelor în materie de informare revine profesionistului.

2.Dreptul de retragere

Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă,

 • fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi
 • fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14.

            Perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la:

            – data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

            – ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare,

Este extrem de importantă informarea consumatorului cu privire la acest drept.  Dacă nu se realizează această informare, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile. În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute în termen de 12 luni perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

Cum se exercită dreptul de retragere de către profesionist?

 În primul rând, aceasta informare se face anterior expirării duratei. Consumatorul poate folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexa de la OUG sau orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

! Profesionistul poate, în plus să acorde consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine consumatorului.

Cum trebuie să acționeze profesionistul?

Rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere

Se folosesc aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Pentru exceptările de la dreptul de retragere trimitem la art. 16 din OUG.

(3)       Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

(4)       Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

3.Alte drepturi ale consumatorilor.

Părțile pot conveni cu privire la momentul livrării. Cu toate acestea profesionistul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

Dacă nu se respectă acest termen, consumatorul poate solicita un termen suplimentar, care dacă este nesocotit poate duce la solicitarea rezilierii/rezoluțiunii. Prin excepţie de la dreptul comun, profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului.

În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Excepția vizează situația însărcinării transportatorului de către consumator să transporte produsele.

4. Termene

Termenele sunt exprimate în zile calendaristice. Dacă un termen exprimat în zile se calculează din momentul în care intervine un eveniment sau se realizează un act, ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se realizează acest act nu se ia în seamă la calculul termenului, cu excepţia cazului în care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede altfel. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, profesionistul prelungeşte termenul în mod corespunzător.

 

IV.Legea 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate.

Art. 5 statuează că vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Cum se stabilește că produsele sunt conforme?

 1. a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul Ie-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 2. b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 3. c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
 4. d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Art. 8 Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea face parte din contractul de vânzare a produselor şi produsele au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care produsul destinat a fi instalat de consumator este instalat de acesta şi instalarea incorectă este datorată unei deficienţe în instrucţiunile de instalare.

Garanţia legală de conformitate

Art. 9 Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului:

 1. a) să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire,
 2. b) sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori
 3. c) rezoluţiunea contractului privind acest produs.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

            – valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

            – importanţa lipsei de conformitate;

            – dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial, dar în baza garanţiei legale de conformitate.

Ce se înțelege prin noțiunea de „fără plată”?

Noţiunea fără plată se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare.

B și C. Art. 13

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

            – dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

            – dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

            – dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

Care este termenul de garanție legală de conformitate?

Art. 16. Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut se reduce la această durată.

În ce termen trebuie vânzătorul să informeze despre lipsa de conformitate?

Art. 17 Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care a constatat-o.

Garanția comercială și certificatul de garanție

Art. 19 Garanţia comercială este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la garanţie şi în publicitatea aferentă.

Certificatul de garanţie, emis în baza garanţiei comerciale, trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la drepturile conferite prin lege consumatorului şi să ateste în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanţia oferită.

Certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei – întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.

Certificatul de garanţie, emis pe baza garanţiei comerciale, trebuie redactat în termeni simpli şi uşor de înţeles.

Toate costurile privind garanţia comercială, inclusiv transportul produsului în vederea recuperării preţului plătit de consumator, se suportă de către vânzător.

 

V.Loterii comerciale, modalități de întocmire regulament organizare concurs online (OG nr. 77/2009 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață).

În scopul promovării site-urile se folosesc adesea campanii promoționale. Acest tip de instrumente de promovare trebuie să respecte condiţiile impuse de lege. Actul normativ care guvernează materia este OG nr. 77/2009 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață.

Este foarte importantă evitarea calificării tombolei organizată drept joc de noroc. Unul dintre obiectivele principale vizează evitarea sancțiunilor aplicate de ONJN în cazul unui control.

Art. 41 din actul normativ evocat prezintă loteria publicitară care este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să stimuleze în rândul participanţilor speranţa unui câştig prin tragere la sorţi.

Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului.

Cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi pentru tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu intră sub incidenţa prevăzută mai sus.

În privinţa câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi următoarea menţiune: „regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant„. În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi transmisă, respectiv făcută.

Ce informații trebuie să conțină Regulamentul de concurs?

Denumirea organizatorului campaniei, Temeiul legal, Durata campaniei, Modalitatea și Condiţii de participare (eventuale restricţionări de participare a rudelor/afiliaților persoanelor implicate în campanie), modalităţi de desfăşurare (prezentarea propriu-zisă a campaniei), premiile acordate, modalitatea de desemnare a câştigătorilor şi acordarea premiilor, modalitatea de prelucrarea datelor cu caracter personal participantilor/castigatorilor; eventualele taxe şi impozite, soluționarea litigiilor.

În regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

Considerăm că se impune și întocmirea unor procese-verbale de predare-primire de unde reiese neîndoielnic îndeplinirea obligațiilor de către organizator. Acestea trebuie semnate atât de câştigători, cât şi de reprezentantul organizatorului, astfel încât să rămână câte un exemplar pentru fiecare câştigător şi un exemplar pentru compania care a organizat concursul

Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat(e) de un notar public înainte de începerea operaţiunii.

Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care organizatorii vor prezenta această documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării.

 

VI.Concluzii.

Legislația din domeniul e-commerce devine un domeniu extrem de interesant pentru mediul de afaceri. Deși la prima vedere ne confruntăm cu legiferări care conferă o protecție suplimentară particularilor se observă că nu puține sunt situațiile în care antreprenorii sunt aspru sancționați ca urmare a nerespectării normelor.

În acest context, ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante pentru afacerea dvs. Pentru informații suplimentare vă stau la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)