a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Declaratia de creanță sau înscrierea la masa credală

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Declaratia de creanță sau înscrierea la masa credală

Declaratia de creanță sau înscrierea la masa credală

Declarația de creanță sau înscrierea la masa credală impune cunoașterea exactă a dispozițiilor din legea insolvenței astfel încât creditorul să aibă ca ultim remediu (adesea iluzoriu) pentru recuperarea creanțelor, indiferent de tipul acestora (garantate sau nu).

În cuprinsul acestui articol vom evidenția principalele exigențe la care trebuie să ne oprim îndeosebi atenția în momentul depunerii unei astfel de declarații de creanță.

Reamintim rolul extrem de important al declarației de creanță și prin faptul că de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. (art. din Legea insolvenței). Astfel că, în practică ne-am trezit cu ipoteza în care creditorii care deși au deținut un titlu executoriu (o hotărâre judecătorească de obligare a debitorului la plata unei sume de bani) nu au mai putut să se înscrie nici la masa credală datorită nesocotirii termenelor imperative.

 

1.Excepție de la depunerea declarației de creanță

În primul rând, așa cum rezultă din conținutul art. 102 din Legea insolvenței, salariații/angajații nu trebuie să depună o cerere de admitere a creanței deoarece creanța acestora va fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor contabile.

În al doilea rând, creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.

 

2.Sediul materiei și aspecte preliminare

Sediul materiei este reprezentat de art. 102 din Legea insolvenței.

Va formula declarația de creanță, creditorul a cărui creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii.

Care este termenul pentru înscriere? Acesta va fi fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a creanţelor vor fi înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului.

Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu există o hotărâre judecătorească, ci avem doar o creanță certă, lichidă și exigibilă va trebui înaintată cererea. E.g. o creanță derivând din livrarea unor produse petroliere constatată printr-un contract de prestări servicii și vânzare semnat de ambele părți, la fel și facturile cu avizele de însoțire a mărfii și comenzile semnate.

Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezentul titlu.

Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.

 

3.Conținutul declarației de creanță

Răspunsul îl regăsim la art. 104 din Lege, cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă, precum şi indicarea adresei de e-mail, dacă creditorul optează pentru comunicarea electronică. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora.

În opinia noastră, o declarație de creanță completă ar trebui să conțină cel puțin următoarele informații pe care noi le considerăm mai importante:

– datele de identificare exacte ale părților (creditor și debitor) și mențiunea exactă cu privire la numărul de dosar, instanța și datele practicianului în insolvență. Un exemplar din declarația de creanță ar trebui comunicat și practicianului în insolvență.

– descrierea exactă a raporturilor contractuale și izvorul obligațional care a dat naștere creanței pentru a rezulta exact caracterul de creanță certă lichidă și exigibilă.

– descrierea concisă a creanței și a cuantumului acesteia.

– anexele în probațiune care dovedesc creanța (contracte, facturi, avize, comenzi, instrumente financiare)

– taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 Lei.

 

În concluzie, dispozițiile legale enunțate impun un grad de exigență suplimentar pentru creditorii a căror creanțe se află în situația unui debitor aflat în insolvență. În lumina argumentelor expuse, considerăm că fiecare creditor va trebui să analizeze situația înainte de a depune declarația de creanță pentru a putea maximiza șansele de recuperare a debitului.

 

***

 

Pentru redactarea declarației de creanță și consultanță juridică  în domeniul recuperării creanțelor în cazul societăților aflate în insolvență vă stăm la dispoziție la: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190

})(jQuery)