a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Redobandire cetatenie romana. Ipoteza Republicii Moldova

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Contencios Administrativ si Fiscal  > Redobandire cetatenie romana. Ipoteza Republicii Moldova

Redobandire cetatenie romana. Ipoteza Republicii Moldova

Activitatea curentă a cabinetului ne-a ajutat să formăm o practică unitară în ipoteza litigiilor împotriva Autorității Naționale pentru Cetățenie ( în continuare A.N.C./ANC) și care vizează redobândirea cetățeniei române de către cetățeni ai Republicii Moldova.

În ultimii ani am observat o orientare destul de „agresivă” a Tribunalului București (instanță material și teritorial competentă exclusiv) prin care sunt admise cererile promovate de justițiabilii vătămați în drepturile lor. Avocatspecializatredobandirecetatenie

Avem în vedere ipoteza clasică în care ANC refuză nejustificat să soluționeze cererea sau nu o soluționează în termenul legal (5 luni de la data depunerii dosarului).

Rare și pe cale de dispariție sunt soluțiile în care A.N.C. soluționează dosarul în termenul de 5 luni, practica constantă fiind aceea de a soluționa cererea după câțiva ani de la depunerea dosarului.  AvocatspecializatANC

 

1.Care este remediul împotriva abuzului administrației?

Persoanele vătămate în drepturile lor au ca remediu procedura judiciară – proces împotriva A.N.C. având ca obiect constatarea faptului că cererea de redobândire a cetățeniei nu a fost soluționată în termenul legal impus de Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române și raportat la Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și pe cale de consecință să dispună obligarea la soluționarea cererii, să emită și să comunice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul ales, ordinul de redobândirea/respingere a cererii de redobândire a cetățeniei române. Avocatspecializatredobandirecetatenie

Este important ca persoanele interesate să se adreseze într-un termen de 6 luni de la data expirării celor 5 luni pentru soluționare a cererii, astfel încât să fie evitată (practica izolată) situația în care se invocă tardivitatea, deși în opinia noastră nu se poate vorbi despre aceasta în contextul obligației continue, perpetue și recunoscută de nesoluționare a cererii. Avcat

 

2.Proceduri

Pentru a se adresa instanței, persoana interesată trebuie să formuleze o plângere prealabilă prin care solicită ANC urgentarea și soluționarea cererii. Desigur, răspunsul va fi unul evaziv/tipizat în sensul respingerii sau comunicării că cererea este în lucru, urmând ordinea.

Ulterior, pentru proces va fi nevoie de taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 lei.

Temeiul de drept este reprezentat de art. 11 raportat la art. 8 din Legea nr. 21/1991. Potrivit actelor normative evocate art. 11 prevede „(1)Persoanele care au fost cetăţeni români, dar au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).”  Proces redobandireacetatenie

Coroborăm acest articol coroborat cu art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) care precizează că petentul va fi încadrat în condițiile legale: „b)dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni; c)a împlinit vârsta de 18 ani; e)este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;”

 

3.Temeiuri

Potrivit art. 16 din Legea nr. 21/1991  „(1) Cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, formulată potrivit art. 11, este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei. (2) Președintele Comisiei pentru cetățenie, prin rezoluție, dispune:

a) solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) și e), ce urmează a fi comunicate Comisiei întrun termen ce nu va depăși 60 de zile, iar în situații excepționale, în limitele termenului prevăzut la lit. c);.

b) completarea dosarului, în termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, sub sancțiunea respingerii cererii ca nesusținută;

c) fixarea primului termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române potrivit art. 11, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii.”

În aceeași ordine de idei, se constată că refuzul pârâtei de a soluționa cererea reclamantului de acordare a cetățeniei române are caracter NEJUSTIFICAT și CONTINUU.

 

 

Ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante, incluzând pregătirea apărării și stabilirea unei strategii personalizate pentru a obține o soluție favorabilă. Dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în formularea unor acțiuni împotriva ANC pentru urgentarea emiterii ordinului și pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)