a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Avizul de insotire a marfii. Ordonanta de plata. Cerere in anulare admisa

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Dreptul Afacerilor  > Avizul de insotire a marfii. Ordonanta de plata. Cerere in anulare admisa

Avizul de insotire a marfii. Ordonanta de plata. Cerere in anulare admisa

Așa cum am arătat și cu alte ocazii, procedura ordonanței de plată este una urgentă și dorită în majoritatea cazurilor datorită efectivității caracterului executoriu obținut prin Hotărâre.

În situația pe care o vom ilustra procesul a fost pierdut în primă instanță, Judecătoria Zalău considerând că avizul de însoțire a mărfii NU ESTE UN ÎNSCRIS în sensul și accepțiunea C. proc. civ.

Ne-am repliat și am identificat cele mai oportune soluții, raționamente și explicații prin intermediul căii de atac (Cerere în anulare) pentru a combate argumentele instanței sens în care Judecătoria Zalău A ADMIS cererea în anulare.

Principala problemă juridică vizează dacă un Aviz de însoțire a mărfii SEMNAT este sau nu suficient pentru a justifica cerința existenței unei creanțe constatate printr-un înscris în condițiile în care Factura fiscală IDENTICĂ cu Avizul nu a fost semnată? Opinăm că DA.

Prezentăm Sentința Civilă nr. 376 pronunțată în data de 23 martie 2023 de către Judecătoria Zalău.

 

1.Argumentele instanței

În speță, instanța constată că între părți s-au desfășurat relații comerciale, fiind încheiat un contract în formă simplificată, conținutul acestuia fiind determinat de către părți prin Avizul de însoțire a mărfii nr. 0056084 din data de 20.10.2021 (f.9, dosar fond).

Prin acel înscris, creditoarea E. S.R.L. s-a obligat față de debitoarea S. S.R.L. să livreze o anumită cantitate de beton fasonat și distanțiere. Prețul cantităților livrate este determinabil, prin contractul în formă simplificată fiind prevăzut prețul unitar pentru un kilogram beton fasonat și una (1) bucată distanțier (f.9, dosar fond). Factura seria CJ ELV, număr 4002152, din data de 20.10.2021 face dovadă livrării bunurilor către societatea debitoare S SRL.

În ceea ce privește condiția privind existența unui contract din care să rezulte creanța, instanța reține că Avizul de însoțire a mărfii seria CJ ELV nr. 0056084 din 20.10.2021 constituie un contract semnat de ambele părți și care cuprinde clauzele esențiale privind bunurile livrate și prețul acestora.

Avocat Cluj Avocat recuperare creante Avocat Cluj Avocat Bihor Avocat Satu Mare Avocat Oradea Avocat Gherla Avocat Debit restant Avocat Ordonanta de plata

2.De ce este Avizul de însoțire a mărfii un înscris suficient pentru proc. Ordonanței de Plată?

Este sau nu Avizul de însoțire al mărfii nr. 0056084/20.10.2021 un înscris în sensul prevăzut la 1013 coroborat cu 265 C. proc. civ. la care trimite instanța? OPINĂM CĂ DA, AVIZUL ESTE UN ÎNSCRIS.

În primul rând, dacă analizăm cuprinsul art. 265 C. proc. civ. la care a trimis instanța, deși nu este cel mai fericit caz deoarece legiuitorul nu a făcut vreo trimitere astfel că unde legea nu distinge nici noi nu trebuie să distingem, observăm că înscrisul este ORICE SCRIERE sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare şi stocare.

Avizul de însoțire CUPRINDE DATE SAU FAPTE JURIDICE RELEVANTE cum sunt, părțile contractante, data, bunurile livrate, având părți, obiect, cauză ca și orice act juridic civil.

În al doilea rând, apelăm la interpretarea textului de lege de la art. 1013 C. proc. civ. În opinia noastră este lesne de observat că legiuitorul a oferit o SFERĂ LARGĂ și NU RESTRICTIVĂ noțiunii de ÎNSCRIS.

Tocmai textul de lege enumeră „ALTUI ÎNSCRIS”. În această noțiune intrând inclusiv avizul de însoțire al mărfii. Opinia a fost îmbrățișată pe larg atât în practica judiciară cât și în literatura de specialitate.[1]

 

3.Referitor la penalități

În ceea ce privește capătul de cerere referitor la penalitățile de întârziere, instanța reține prevederile art. 1535 alin. (1) C.civ., conform cărora în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Totodată, potrivit art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante:

„Dacă părțile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012 . Rata de referință a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru.”

Mai mult, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 72/2013 „(2) Dobânda penalizatoare curge de la scadență până la momentul plății, în condițiile dispozițiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”

Instanța reține că scadența obligației de plată nu a fost stabilită convențional prin avizul de însoțire a mărfii, motiv pentru care devin incidente dispozițiile art. 3 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 72/2013, potrivit cărora dacă data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară primirii bunurilor sau prestării serviciilor, după 30 de zile calendaristice de la recepția mărfurilor sau prestarea serviciilor. Or, prezumându-se că la data emiterii Facturii seria CJ ELV nr. 4002152 din 20.10.2021, mărfurile au fost deja livrate, dobânda legală va începe să curgă în termen de 30 de zile de la data prestării serviciilor, motiv pentru care instanța va obliga debitoarea S S.R.L. să achite creditoarei dobânda legală penalizatoare aferentă debitului principal în cuantum de 17703,17 lei, de la data de 22.11.2021 și până la data achitării integrale a debitului. Avocat Specializat recucuperari creante

 

***

Pentru informații suplimentare și dacă sunteți în căutarea unui avocat specializat în recuperări de creanțe vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

 

[1]  În acelaşi sens, a se vedea şi Decizia nr. 1762/19.05.2006 pronunţată de ÎCCJ, Secţia Comercială, Decizia nr. 4814/12.10.2000, pronunţată de CSJ, Secţia Comercială, Decizia nr. 967/18.12.1998 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia Comercială, apud A. T. Stănescu, Ş. A. Stănescu, Contractul de transport de mărfuri în trafic intern şi internaţional. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2008, p. 108, 118 – 122.  Pentru o opinie similară, a se vedea şi A. G. Atanasiu, apud G. Piperea, C. Andronache, P. Piperea, A. Dimitriu, M. Piperea, A. Răţoi, Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 975.

})(jQuery)