a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Rudele pot avea acces la dosarul medical al pacientului decedat

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Fără categorie  > Rudele pot avea acces la dosarul medical al pacientului decedat

Rudele pot avea acces la dosarul medical al pacientului decedat

Prin O.U.G. nr. 6/2023  a fost adusă o modificare substanțială Legii nr 46/2003 privind drepturile pacientului. Aceasta se referă la accesul la situația medicală a rudelor celui decedat.

Astfel, toate rudele persoanelor decedate trebuie să cunoască noile modificări legislative și drepturile avute.

 

Premisă

Până la adoptarea actului normativ, rudele unui pacient decedat aveau acces la datele medicale ale acestuia doar dacă exista un consimțământ explicit în acest sens.

 

1.Modificările survenite

La articolul 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, se introduc patru noi alineate, alin. (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3)În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile prevăzute la art. 21 şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22, aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:

a)soţului supravieţuitor;

b)descendenţilor;

c)ascendenţilor/tutorilor;

d)rudelor în line colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(4)Situaţiile în care pacientul se află în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, conform prevederilor alin. (3), se reglementează prin normele de aplicare a legii.

(5)Persoanele prevăzute la alin. (3) vor depune la conducerea unităţii sanitare o declaraţie pe propria răspundere, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.

(6)Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (5) se va publica drept anexă la normele de aplicare a legii.”

 

2.Condiții

Din cuprinsul modificărilor survenite putem concluziona următoarele aspecte:

-se permite accesul la situația medicală a unei persoane doar dacă este decedată.

-accesul îl poate avea doar rudele expres prevăzute la textul de lege.

– pacientul să se fi aflat în imposibilitatea de a-și exprima consimțământul. Per a contrario, dacă nu este îndeplinită condiția nu se poate vorbi despre o obligația în sarcina medicului de a „divulga” datele medicale.

– depunerea declarației pe proprie răspundere

– îndeplinirea condițiilor din normele metodologice, care la acest moment nu au fost adoptate.

 

3.Rațiunea modificărilor

Așa cum rezultă din expunerea de motive care a stat la baza. O.U.G. nr. 6/2023 Guvernul a avut un în vedere o serie de aspecte relevante:

-având în vedere că, potrivit legii, pacientul are acces la datele medicale personale, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său, iar acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate cu privire la starea sa de sănătate, la rezultatele investigaţiilor, la diagnosticul, prognosticul, tratamentul, respectiv la datele personale se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 5 la Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.410/2016.

– dat fiind faptul că din partea pacientului care se prezintă la unitatea sanitară în stare gravă, sedat, intubat, inconştient, hipoacuzic şi altele asemenea nu se poate obţine acordul privind comunicarea datelor medicale personale,

– ţinând cont că informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres,

– având în vedere că în situaţia în care pacientul se află, din punct de vedere fizic, în imposibilitatea de a-şi exprima acordul cu privire la desemnarea unei persoane care să aibă acces la informaţiile medicale cu caracter confidenţial, rudele/aparţinătorii pacientului decedat se lovesc de refuzul unităţii sanitare faţă de solicitarea acestora de a obţine informaţii medicale, existând doar posibilitatea ca moştenitorii să obţină, pe cale judecătorească, documentaţia medicală a pacientului decedat,

– având în vedere că, deşi capacitatea de folosinţă a persoanei încetează la moartea acesteia, în virtutea respectului datorat persoanei umane, memoria persoanei decedate şi opţiunile făcute în timpul vieţii trebuie ocrotite şi ulterior decesului, iar dreptul de opţiune al pacientului privind păstrarea confidenţialităţii cu privire la starea de sănătate nu este transmisibil mortis causa, păstrându-se astfel opţiunea exprimată până la momentul morţii.

– Având în vedere că în cuprinsul legii nu se reglementează situaţia în care, la internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, în timpul cărora a decedat, pacientul a fost în imposibilitatea exprimării acordului cu privire la comunicarea datelor medicale personale,

– având în vedere că, în situaţia în care un pacient este în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul, regula trebuie să fie cea a comunicării datelor despre pacient rudelor/moştenitorilor acestuia, până la un anumit grad, iar excepţia să fie dată de situaţia în care pacientul respectiv şi-a exprimat dorinţa referitoare la păstrarea confidenţialităţii datelor despre sănătatea sa. (…)

 

4.Concluzii

Considerăm modificările de bun augur, având în vedere situațiile din practică în care numeroși medici se vedeau „bombardați” de cereri din partea rudelor decedaților sau din partea avocaților pentru a furniza situațiile medicale. Desigur, cadrul normativ era unul lacunar sau prea rigid.

În contextul dat, așteptăm normele metodologice care să explice exact ce se înțelege prin imposibilitatea de a-și exprima consimțământul.

Singurul aspect pe care îl considerăm criticabil este tocmai această manieră aleasă de legiuitor de a oferi explicații prin norme unei probleme de o însemnătate capitală. Imposibilitatea ar fi trebuit să fie conținută în conținutul legii și nu separat, pentru mai multă previzibilitate.

 

 

 

})(jQuery)