a

Facebook

Copyright 2018 Avocat Pășcui Gabriel-Valeriu.

LinkedIn

Search
Menu
 

Recuperarea de la Casa de Asigurari de Sanatate a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților.

Avocat Pașcui Gabriel-Valeriu > Drept Comercial  > Recuperarea de la Casa de Asigurari de Sanatate a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților.

Recuperarea de la Casa de Asigurari de Sanatate a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților.

În practica recenta a cabinetului ne-am întâlnit cu situația în care Casele Județene de Asigurare de Sănătate să nu achite/să achite cu întârziere sumele reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților.

În definitiv, angajatorii așteaptă adesea peste 1 an de zile pentru recuperarea sumelor.

Așadar, angajatorilor nu le rămâne altceva decât să se formalizeze prin intentarea procedurii judiciare de recuperare a acestor sume.

Ne propune în cele ce urmează să sintetizăm procedura de recuperat și temeiurile legale.

Astfel, dacă sunteți în situația în care trebuie să recuperați sume de la Casele de Sănătate vă putem oferi strategia potrivită pentru recuperarea sumelor într-un timp cât mai util.

 

1.Strategii

Debutăm prin identificare strategiei potrivite pentru fiecare speță în parte. Câteva similitudini izbitoare se ivesc:

i.va trebui solicitată plata contravalorii pentru fiecare lună restantă,

ii.actualizarea sumei cu indicele de inflaţie și dobânda legală penalizatoare, până la data plăţii efective, calculată de la scadența flecarei obligaţii de plată și până la data plății efective,

 

2.Temeiuri

În primul rând, relevant este art. 64 din Norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, „(1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. Recuperare concediu medical

(2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura Casei de Asigurări de Sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1. Avocat specializat recuperare sume concediu medical

(3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, iar în situaţia în care, după verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse în borderoul centralizator, se constată că sunt certificate medicale care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate şi conformitate, sumele reprezentând indemnizaţiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plată. Recuperare plati concedii medicale Cas

(4) După analizarea cererii, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe şi exigibile cuprinse în cererea de restituire, care se avizează de către personalul împuternicit să exercite viza CFP. (…)

 (7) Casa de Asigurări de Sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

În ipoteza existenței neconcordanțelor este relevant art. 3 din Norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate:

„(…) (3) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia rectificativă, în condiţiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 2 alin. (2).”

Din momentul înregistrării cererii de restituire, Casa de Asigurări de Sănătate are la dispoziție un termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituireîn vederea efectuării plății, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație sau în vederea respingerii plății.

Relevante devin în context pentru plata dobânzii și dispozițiile din Codul Civil.

Art. 1535 – Cod Civil: „(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic. (2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă. (3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.”

În acest context, ne propunem să vă ajutăm cu orice aspecte juridice relevante pentru afacerea dvs., incluzând stabilirea strategiilor potrivite, redactarea Cererii de Chemare în Judecată pentru recuperare sumelor restante. Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție: birou@avocatpascui.ro sau 0756.240.190.

})(jQuery)